Showing 1–10 of 23 results

Xem giỏ hàng “ATMEGA16A-PU DIP40” đã được thêm vào giỏ hàng.

Vi Điều Khiển

AT89S52-24AU QFP44

25.000

Vi Điều Khiển

AT89S52-24PU DIP40

25.000

Vi Điều Khiển

ATMEGA16A-AU TQFP44

55.000

Vi Điều Khiển

ATMEGA16A-PU DIP40

55.000

Vi Điều Khiển

ATmega16L-8PU DIP40

55.000

Vi Điều Khiển

ATMEGA32-16AU TQFP44

60.000

Vi Điều Khiển

Atmega328P SMD

55.000

Vi Điều Khiển

ATMEGA328P-PU DIP28

55.000

Vi Điều Khiển

ATMEGA32A-PU DIP40

90.000

Vi Điều Khiển

ATMEGA8A-AU TQFP32

25.000